Andre rapporter

Et synlig, slagkraftig kompetansemiljø som lever som vi lærer

Innovasjonsarbeid er fortsatt et relativt nytt fag, og det oppleves som at "learning by doing" er det som preger vår hverdag. Viktig blir det da å ta vare på en del sentral dokumentasjon med hensyn til Tretorgets aktiviteter og utvikling og søke å få forskere og andre til å bidra til å forstå utviklingen slik at vi kan bli bedre til å nå våre mål.

På denne siden vil en finne en blanding av både interne rapporter og rapporter utarbeidet av andre. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til rapportene våre og/eller du har noe annet å bidra med.

Rapporter fra Tretorget:

Rostad, Ola (2008a): Tretorget arbeidsnotat 1 2008. Refleksjoner rundt 15 år med regionale interveneringer i trenæringen: Fra produktutvikling til nettverk og innovasjonssystem.

Rostad, Ola (2008b): Tretorget arbeidsnotat 2 2008. Tiltak må tilpasses den aktuelle kunnskapsbasen. Om blant annet FoU sin rolle for innovasjon i skog- og trebransjen.

Rostad, Ola (2008c): Tretorget arbeidsnotat 3 2008. Idé-management som utgangspunkt for operative tiltak (oppdatert i juli 2008).

Bjerke, Ellinor; Skogvoll, Vidar; Stenstøen, Gunn Ellinor (2009): Mellomlederen i Solør - fra håndverker til poet? Evaluering av Solørskolens mellomlederkurs. Prosjektoppgave Organisasjon og ledelse, HiHm.

Rostad, Ola m.fl. (2009): Sluttrapport for Bransjeprogrammet Trefylket.

Bjerke, Ellinor og Stefan Ivansson (2010): Evaluering av GLØD 2010.

Bjerke, Ellinor og Ola Rostad (2010): Sluttrapport for Lokal styringsgruppe for RDA-midler i Solør. (Kan bestilles fra post@tretorget.no)

Rapporter fra andre:

Eide, Trude Hella og Asgeir Skålholt (2009): Bistand til egenevaluering - for bransjeprogrammet Trefylket. ØF notat nr  2009/10.

Eriksson, Björn (2006): Trepiloten- Ett misslyckat projekt? ARENA-programmet.

Eriksson, Björn & Harald Furre (2005): Følgeevaluering av Arena-programmet. Rapport 4. Sammanfattning av två års följeevaluering. ARENA-programmet.

Grimsrud, Gro Marit; Hagen, Svein Erik; Kristoffersen, Jarle; Størdal, Ståle; Teigen; Håvard & Morten Ørbeck (2004): Østerdalene. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Bortafor Ånestadkrysset. En studie av regional utvikling i Indre Østlandet.” ØF-rapport nr. 09/2004.

Johnstad, Tom & Morten Ørbeck (2003): En klyngeanalyse for Innlandet. Forprosjektnotat. ØF-notat nr. 12/2003.

Johnstad, Tom; Kirsitoffersen, Jarle og Morten Ørbeck (2009): Den treindustrielle klynga i Innlandet. I Johnstad, Tom & Atle Hauge (red) (2009): Samhandling og innovasjon. Aktører, systemer og initiativ i Innlandet. Opplandske Bokforlag.

Karlsson, Svante; Kristoffersen, Jarle; Leirvik, Birgit & Morten Ørbeck (2008): Treklynga i Glåmdal - 5 år etter. En reanalyse av skog- og trenæringen i Glåmdalsregionen. ØF-rapport nr. 16/2008.

Kristoffersen, Jarle; Frants Gundersen, Frants & Svante Karlsson (2007):  Trehusindustrien i Innlandet - egenskaper, dynamikk og utfordringer. ØF-rapport nr 16/2007.

Rostad, Ola & Thor Arne Hauge (2006): Effekter av kunnskapsdeling og ideforvaltning på innovasjon. Studie hos en produksjonsavdeling i et industrikonsern (NorDan AS avd. Arneberg). Masteroppgave til Master of Innovation Management, Karlstads universitet.

Vikesland, Martin; Dirdal, Tore & Morten Ørbeck (2003): Skog- og trenæringen i Glåmdalen – en analyse av status og utfordringer for næringsmiljøet i regionen. Senter for verdiskaping, Handelshøyskolen BI, Oslo.