Skip to the content

Rosewood 4.0

Rosewood4.0 fokuserer på digitalisering av skog- og trenæringen og digitale løsninger for kunnskapsoverføring og opplæring. Man vil øke utviklingstakten ved å utveksle innovasjoner, beste praksis og forretningsmodeller mellom regionene.

Prosjektet ROSEWOOD4.0 inkluderer en kunnskapsplattform der beste praksis og innovative digitale løsninger blir presentert. Plattformen inneholder faktaark, videoer, tilleggsmateriell og kontaktinformasjonen til organisasjonene som har utviklet de forskjellige løsningene. Portalen er en "one-stop shop" som forenkler deling av kunnskap om bærekraftig, effektiv og datadrevet forvaltning av Europas skoger. Den er gratis å bruke, har et brukervennlig grensesnitt og flerspråklige søkealternativ.

Norge er foreløpig representert med elleve eksempler i plattformen. Dette er Kvinner i Skogbruket, Den digitale skogskolen og Skogkurs generelt, bruk av droner i undervisningen ved Solør Videregående skole Sønsterud, Skogfond, Landskogtakseringen, Tenkt Tre, Smart Forest, Velg Skog, FeltGis og ALLMA. De Norske beste praksisene har blitt mottatt med stor interesse fra flere Europeiske land, og flere av dem har blitt presentert i ulike samlinger for deltakerne i prosjektet. For noen er det også laget filmer finansiert av prosjektet.

Rosewood 4.0 er et Europeisk prosjekt. Det er en videreføring av et nettverk som allerede var etablert gjennom et tidligere prosjekt. Totalt 19 Europeiske land deltar i dette to-årige prosjektet, som avsluttes sommeren 2022. Prosjektdeltakerne er delt inn i 5 arbeidsgrupper etter geografisk plassering. Tretorget inngår som den norske partneren i det Skandinaviske nettverket i prosjektet. Partner fra Sverige er Paper Province i Värmland og fra Finland deltar LUAS – Lapland Univsersity of Applied Sciences og LUKE – Natural Resources Institute Finland.

Arbeidsgruppene avdekker og utveksler beste praksis og innovasjoner innen sin region, for så å evaluere og dele denne kunnskapen med resten av prosjektet. Og nå også med omverden. Tretorget har i denne prosessen engasjert aktører fra den norske verdikjeden i workshops og andre møteplasser hvor utvalgte beste praksiser fra Europa har blitt presentert og diskutert. Hensikten med workshopene har vært å vurdere om beste praksis fra andre land er relevante for oss eller om de kan danne grunnlag for nye ideer.

Foto-kilde: FeltGIS AS

Om prosjektet

ROSEWOOD4.0 gjør beste praksis og innovative digitale løsninger tilgjengelig på tvers av landegrenser i hele Europa. blir presentert.  Underliggende er at en beste praksis innen skogforvaltning fra ett land kan være nyttig og anvendelig i et annet land, og omvendt. Prosjektet finansieres av EUs Horizon 2020-program, består av 21 partnere fra 19 land, og bygger på det tidligere Rosewood Network

Mer informasjon

Se prosjektets hjemmeside eller ta kontakt med Ola Rostad for mer informasjon om prosjektet.